Wsparcie MŚP – Dotacje bezpośrednie

Firmie REM II SP. Z O.O. przyznano dofinansowanie na realizację projektu pt. "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych szansą na wzrost konkurencyjności i innowacyjności REM II Sp. z o.o." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa: I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie.

Opis projektu:


Celem ogólnym projektu jest wdrożenie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnej stolarki otworowej o właściwościach samoczyszczących i zwiększonej precyzji wykonania. Celami szczegółowymi są:


- wdrożenie wyników prac B + R,
- wprowadzenie innowacji produktowych,
- zwiększenie zatrudnienia.

- Numer projektu: RPPK.01.04.01-18-0429/16
- Wnioskowana wartość dofinansowania: 5.987.623,20 PLN