Karta Gwarancyjna

 

1. HENSFORT Sp. z o.o. jako Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości rzeczy sprzedanej na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej. Okres gwarancji wynosi:
5 lat – na okna i drzwi balkonowe z PVC
3 lata – na okna i drzwi balkonowe z aluminium
2 lata – na drzwi wejściowe z PVC, aluminium

1 rok – na bramy garażowe, stolarkę ppoż., rolety, napędy elektryczne do rolet i bram garażowych, nawiewniki, hamulce cierne, ograniczniki, elementy mechaniczne, samozamykacze, zamki, wkładki, pochwyty, elementy sterujące jak np. zamki elektromagnetyczne, itp.
 

2. Termin gwarancji liczy się od dnia, kiedy wyrób został Kupującemu wydany. W przypadku braku odbioru zamówionego wyrobu w terminie wynikającym z umowy, początek terminu gwarancji liczy się od dnia następnego po upływie 30 dni od daty terminu odbioru określonego w umowie.
 

3. Wady wynikłe w okresie gwarancji Sprzedawca usuwa przez naprawę wyrobu wadliwego lub wymianę wyrobu wadliwego na wyrób wolny od wad. Wyrób wadliwy, który został wymieniony na nowy stanowi własność Sprzedawcy. Wybór sposobu wykonania obowiązków gwarancyjnych należy do Sprzedawcy.
 

4. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji nie obejmuje wad wynikłych z:
• nieprawidłowego montażu wyrobów
• użytkowania i konserwacji wyrobów niezgodnie z instrukcją użytkowania i konserwacji,
• uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz trwałych zabrudzeń powstałych po wydaniu wyrobów Kupującemu,
• uszkodzeń wynikających z niestabilności konstrukcji ścian, w których osadzona jest stolarka,
• uszkodzeń powłok lakierniczych i uszkodzeń okleiny wynikających z nie prawidłowej wentylacji pomieszczeń w trakcie wykonywania mokrych prac budowlanych,
`• pozostawienia wyrobów wraz z folią ochronną na czas dłuższy niż 3-m-ce
od daty ich zakupu,
• zamontowania elementów mogących mieć wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie i wytrzymałość stolarki,
• naprawy wyrobu wykonanej przez osoby nieuprawnione,
• niewłaściwego transportu zorganizowanego przez Kupującego,
• zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem.

5. Gwarancji nie podlegają:
• wady jawne, widoczne a nie zgłoszone przy odbiorze wyrobów, dotyczące:
• niezgodności wymiarów, podziałów lub funkcji kwater, kolorystyki,
• elementy ulegające normalnemu zużyciu,
• zaburzenia struktury szkła, folii drewnopodobnych dopuszczalne przez
normę producenta (dostawcy),
• drzwi zewnętrzne, które nie są zamontowane pod zadaszeniem, narażone na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wód opadowych,
• występowanie zjawiska skraplania się pary na szybie [zamarzania] będące
wynikiem złej wentylacji,
• występowanie zjawiska interferencji [załamania światła na szybie]
• występowanie plam na pakietach szybowych w czasie ich zaparowania,
• uszkodzenia mechaniczne wkładu szybowego
• pęknięcia szyb spowodowanych naprężeniem termicznym
• wyroby nabyte jako niepełnowartościowe.

6. Sprzedawca nie odpowiada za prawidłowość podanych przez Kupującego
wymiarów, podziału kwater, funkcji okna i rodzaju oszklenia, itp.

7. Gwarancja nie obejmuje obowiązku dokonywania przez Sprzedawcę czynności
regulacyjnych i konserwacji opisanych w instrukcji użytkowania i konserwacji.

8. Niedozwolone jest składowanie i przechowywanie stolarki na otwartej
przestrzeni bez zadaszenia, narażonej na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, wiatru, deszczu, itp.

9. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać niezwłocznie po ujawnieniu się wad.

10. Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio w miejscu zakupu.
`
11. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w terminie 30 dni od daty
ich zgłoszenia na piśmie. W punktach sprzedaży oraz na stronie www.hensfort.com
Sprzedawca udostępnia wzory formularzy reklamacyjnych. Sprzedawca zastrzega
sobie prawo do przedłużenia powyższego terminu w razie konieczności dokonania
oględzin, uzyskania fachowej ekspertyzy jak również w przypadku zastosowania
elementów niestandardowych.

12. Podstawę do złożenia reklamacji stanowi dla Kupującego podpisana karta
gwarancyjna wraz z dowodem zakupu zawierająca datę zakupu, podpis i pieczęć
Sprzedawcy. W przypadku, gdy karta gwarancyjna nie zawiera daty zakupu,
podpisu i pieczęci Sprzedawcy, podpisu Kupującego, albo gdy dokonano w karcie
gwarancyjnej jakichkolwiek korekt [przeróbek, skreśleń, itp.] przez osoby
nieupoważnione, Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji.

13. W razie utraty karty gwarancyjnej duplikat nie jest wydawany.

14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.

15. Sprzedawca oświadcza, że niniejsza gwarancja jest zgodna z wymaganiami
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz
związanych z tym gwarancji.

16. Gwarancja obowiązuje na terytorium kraju, w którym dokonano zakupu.
Kupujący oświadcza, że odebrał wyrób bez widocznych wad jawnych, w dobrym
stanie jakościowym wraz z instrukcją montażu stolarki otworowej, instrukcją
użytkowania i konserwacji oraz, że akceptuje w/w warunki gwarancji.

 

PLIIKI DO POBRANIA

Karta gwarancyjna 

Protokół reklamacyjny