ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU PRODUKTÓW

Szanowni Państwo,
HENSFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na zaprojektowaniu produktów – linia produktów barierowo – osłonowych oraz linia wzornicza systemu otworowo-elewacyjnego.

Działanie będzie realizowane w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI HENSFORT W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0008/20.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Załączniki:

•    Zapytanie ofertowe
•    Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
•    Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym –   Załącznik nr 2.
•    Wzór oświadczenia Oferenta o dysponowaniu zespołem osób spełniających warunki wskazane z niniejszym    zapytaniu ofertowym – Załącznik nr 3.
•    Wzór planu realizacji usługi – Załącznik nr 4.
•    Wzór zestawienia potwierdzającego, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie 
w zakresie projektowania produktów – Załącznik  nr 5.

                                            
Z poważaniem

Marcin Wenzel  - dyrektor ds. rozwoju