HENSFORT realizuje projekt výskumu a vývoja v hodnote 14 miliónov PLN

V rámci operačného programu Inteligentný rozvoj spoločnosť HENSFORT Sp. z o.o. realizuje projekt implementácie vlastnej výrobnej technológie okenných a dverných spojov vybavených inovatívnym chladiacim systémom. Projekt s hodnotou presahujúcou 14 miliónov PLN získal najvyšší počet bodov od tých, ktorí žiadali o spolufinancovanie z Európskej únie v rámci podopatrenia 3.2.1. "Výskum pre trh

Projekt sa zaoberá realizáciou výsledkov výskumu a vývoja výrobcu energeticky účinných okien, ktorého výsledkom bolo okno s prívodným a výfukovým systémom, so zlepšenými funkčnými vlastnosťami z hľadiska odolnosti voči poveternostným podmienkam, dobrej trvácnosti, efektívnejšieho chladenia čelných komôr a priaznivejšie rozloženie teploty medzi susednými komorami, ako aj dobrá odolnosť voči zaplaveniu a znečisteniu kanálov. Mimoriadne dôležité je tiež efektívne využiť krátkodobé výkyvy tlaku na odvádzanie absorbovanej tepelnej energie.

Od nápadu k patentu

Výskum sme realizovali 16 mesiacov - od augusta 2017 do decembra 2018. Preukázali sme, že vlastnosti a funkcie vytvoreného produktu ho odlišujú od výrobkov na trhu, a predstavujú tak inováciu navrhovaného riešenia. Dôležité je, že produkt, ktorý je výsledkom projektu, sa odlišuje od riešení dostupných na nielen poľskom trhu, a preto sa týka inovácií výrobkov v medzinárodnom meradle, čo je navyše podoložené patentovými prihláškami podanými na Štátnom patentovom úrade Poľskej republiky s platovou triedou A vo všetkých kategóriách - vysvetľuje Krzysztof Gala, generálny riaditeľ spoločnosti HENSFORT Sp. z o.o.

Image removed.

V rámci projektu chce výrobca okien nadobudnúť dlhodobý majetok, nehmotný majetok, ako aj stavebné práce a materiály.

Inovácia je nepochybne jednou z hlavných hnacích síl hospodárskeho rastu. Schopnosť vytvárať a implementovať inovatívne riešenia je základným meradlom trhovej efektívnosti podniku. Dnes sa trhové úspechy týkajú tých podnikov, ktoré efektívne prinášajú na trh nové produkty. Naše výskumné a vývojové práce nám umožňujú rýchlo prejsť od projektu, cez prototyp, až po hotový výrobok, čo má významný vplyv na rozvoj celej organizácie - komentáre Andrzej Pichur, predseda predstavenstva spoločnosti HENSFORT Sp. z o.o.

Image removed.

Vzor pre súťaž 

Okrem toho spoločnosť HENSFORT vykonáva práce súvisiace s realizáciou projektového auditu a vypracovaním stratégie dizajnu spoločnosti, ktorá je na ňom založená ako súčasť Operačného programu Východné Poľsko 2014 - 2020, Prioritná os I: Podnikateľ Východné Poľsko, Opatrenie 1.4. Dynamická konkurencia, ako aj zmeny životného štýlu a preferencií spotrebiteľov, nútia moderné organizácie neustále meniť hľadanie nových zdrojov konkurenčnej výhody.

Vďaka tomu majú oba projekty pre nás strategický význam a určite výrazne ovplyvnia vývoj našej produktovej ponuky - sumarizuje Marcin Wenzel, riaditeľ pre rozvoj spoločnosti HENSFORT Sp. z o.o.

Image removed.